Regulamin Dnia Otwartego Akademii EMT KIDS

1. Organizatorem Dnia Otwartego Akademii EMT KIDS jest Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Akademia Nauki i Rozwoju” z siedzibą w Żorach, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą brały w Dniu Otwartym.
3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. w salach EMT-Systems w Parku Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK przy ul. Konarskiego 18C w Gliwicach i zwane będzie dalej „Dniem Otwartym”.
4. Podczas Dnia Otwartego odbędą się bezpłatne zajęcia z programowania, robotyki, Minecraft Education oraz Minecraft Education in English.
5. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5-19 lat, zarejestrowane wcześniej przez rodziców/opiekunów.
6. Obecność na Dniu Otwartym jest potwierdzeniem, że rodzic/opiekun zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadza się na stosowanie jego zasad.
7. Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich, a także stosować się do poleceń prowadzących zajęcia / przedstawicieli organizatora.
8. W trakcie zajęć dzieci przebywają pod opieką prowadzących, natomiast przed, jak i po zakończeniu zajęć zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa na rodzicach/opiekunach dzieci.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia żywności i napojów do sal szkoleniowych.
10. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren, na którym odbywać się będzie Dzień Otwarty. Podczas Dnia Otwartego, na terenie, na którym będzie się odbywał, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, jak i palenie papierosów.
11. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie, na którym odbywa się Dzień Otwarty, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Za szkody wyrządzone przez dzieci będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie.
12. Wizerunek uczestników Dnia Otwartego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych przez Akademię Nauki i Rozwoju, Akademię EMT KIDS oraz EMT-Systems Sp. z o.o. Wszelkie zdjęcia oraz nagrania audiowizualne wykonane podczas Dnia Otwartego na zlecenie Organizatora będą jego własnością.
13. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Dniu Otwartym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem jego danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w czasie trwania Dnia Otwartego. Dane osobowe uczestników Dnia Otwartego będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie: kids.emt-systems.pl/polityka-prywatnosci/
14. Uczestników Dnia Otwartego obowiązuje również przestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie Parku Technologicznego TECHNOPARK Gliwice.