Regulamin zawierania umów na odległość w przedmiocie prowadzenia zajęć przez
Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą „Akademia Nauki i Rozwoju”.

§1 Definicje​
 

 1. Usługodawca – Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Akademia Nauki i Rozwoju, prowadzona przez Diana Kaczmarczyk – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „Libro” Diana Kaczmarczyk, ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, NIP: 6511602217, REGON: 243016493, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zawierająca Umowę w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientem jest osoba pełnoletnia zawierająca Umowę we własnym imieniu bądź osoba niepełnoletnia, która w takim przypadku reprezentowana jest przy zawieraniu Umowy i składaniu wszystkich oświadczeń z nią związanych przez jej Przedstawiciela ustawowego.
 3. Umowa – umowa na prowadzenie zajęć edukacyjnych – Zajęć określonych w Regulaminie, zawierana na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 4. Zajęcia – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Usługodawcę pod adresem: ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.
 5. Uczestnik – uczestnik Zajęć prowadzonych przez Usługodawcę, będący osobą niepełnoletnią bądź pełnoletnią, który uczestniczy w Zajęciach na podstawie Umowy.
 6. Przedstawiciel ustawowy – rodzic bądź opiekun prawny niepełnoletniego Klienta, uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu niepełnoletniego Klienta, który posiada pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do takiego Klienta.
 7. Strony – łącznie Usługodawca oraz Klient zawierający Umowę.
 8. Regulamin – niniejszy „Regulamin zawierania umów w przedmiocie prowadzenia zajęć w Akademii Nauki i Rozwoju”.
 9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

​​​

§2 Postanowienia ogólne​​

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów pomiędzy Klientami a Usługodawcą w przedmiocie uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych – organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin dotyczy procedury zawierania umów na odległość, tj. zawieranych bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron tej umowy (Usługodawcy i Klienta), za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość – internetu oraz telefonu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: z możliwością jego pobrania, utrwalenia i odtwarzania. Zawarcie Umowy uzależnione jest od uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta.
 4. Każdy Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 5. Prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Usługodawcy.
 6. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta może kontaktować się z Usługodawcą osobiście pod adresem: ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory lub ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, jak również pod adresem poczty elektronicznej kids@emt-systems.pl, oraz na nr tel. 797 705 701.

​​​

§3 Przedmiot regulacji​

​Regulamin określa:

 • sposób i procedurę zawierania Umów przez Klientów z Usługodawcą,
 • wymogi ważnego zawierania Umów przez Klientów z Usługodawcą,
 • prawa i obowiązki Stron,
 • zakres oferowanych przez Usługodawcę usług oraz ich charakter,
 • zasady płatności przez Klientów za usługi będące przedmiotem Umów,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji a także sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy Stronami.​

​​

§4 Sposób i procedura zawierania Umów​​

 1. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość – sieci internet. W toku ustaleń poprzedzających zawarcie Umowy możliwe jest również korzystanie przez Strony z telefonu.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy jest dysponowanie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta aktywnym adresem poczty elektronicznej oraz aktywnym numerem telefonu kontaktowego.
 3. Zawarcie Umowy odbywa się w toku następującego procesu:


I. etap:
Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta wypełnia formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, bądź kontaktuje się telefonicznie z Usługodawcą pod nr tel.: 797 705 701.


II. Etap:
W przypadku uzupełnienia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta formularza, o którym mowa powyżej, Usługodawca bądź jego przedstawiciel kontaktuje się z Klientem/Przedstawicielem ustawowym Klienta w formie mailowej bądź telefonicznej, celem potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

III etap:
Umowa zostaje zawarta z momentem kliknięcia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego klienta w zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy przycisk końcowy formularza.
Po zawarciu Umowy Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jej zawarcia na trwałym nośniku, poprzez przekazanie tego potwierdzenia w formie elektronicznej – pliku zapisanego w formacie pdf., przesłanego w wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta w formularzu, o którym mowa powyżej. Przesłanie powyższego potwierdzenia nastąpi nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Usługodawcę na podstawie Umowy.

​​

§5 Opłaty za Zajęcia, Płatności

 1. Świadczenie przez Usługodawcę usług jest odpłatne.
 2. Opłaty za udział jednego Uczestnika w Zajęciach podawane są na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem: Opłaty wyrażone są w kwotach brutto.
 3. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta jest zobowiązany do uiszczania opłat za uczestnictwo w Zajęciach zgodnie z podanym harmonogramem.
 4. podpisanie umowy w terminie powyżej 14 dni do daty rozpoczęcia zajęć:

 – wpłata zaliczki w ciągu 48h,
 – dopłata pozostałej kwoty na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,

 • podpisanie umowy w terminie poniżej 14 dni do daty rozpoczęcia zajęć,

 – wpłata pełnej kwoty w ciągu 24h.

​Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku.

Płatności za zajęcia należy dokonywać w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, zgodnie z następującymi danymi:

F.H.U. „Libro” Diana Kaczmarczyk, ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory, nr rachunku bankowego: 13 1050 1676 1000 0092 4621 3087. W tytule przelewu należy podać:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) rodzaj Zajęć,
 ​​

§6 System zniżek 

 1. Klient jest uprawniony do otrzymania określonej dla danych zajęć zniżki następujących przypadkach:
  a) zawarcia drugiej i kolejnych Umów z Usługodawcą dotyczących kolejnych turnusów zajęć,
  b) zawarcia Umowy w sytuacji, gdy wcześniej z Usługodawcą zawarta została inna umowa w przedmiocie uczestnictwa w Zajęciach przez rodzeństwo Klienta,
  c) dysponowania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta Kartą Dużej Rodziny.
 2. W każdym z przypadków opisanych w ust. 1 powyżej zniżka wynosi 10 % standardowej opłaty za Zajęcia.
 3. Uprawnienie do otrzymania zniżki jest weryfikowane przez Usługodawcę, po kontakcie Klienta/Przedstawiciela ustawowego z informacją o przysługującej mu zniżce.

​​

§7 Wykonanie Umowy, Prawa i obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca zobowiązuje się na podstawie Umowy do prowadzenia Zajęć o tematyce i programie zgodnym z opisem tych zajęć zamieszczonym  na swojej stronie internetowej poda adresem:
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych – prowadzenia Zajęć z należytą starannością.
 3. W celu właściwej realizacji Umowy Usługodawca zapewnia odpowiednią do rodzaju Zajęć, wykwalifikowaną kadrę, warunki lokalowe, bazę sprzętową, oraz bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia tych zajęć.
 4. Zapewniana przez Usługodawcę baza dydaktyczna w postaci sprzętu edukacyjnego, pozostaje własnością Usługodawcy. Uczestnik nie jest uprawniony do zabierania udostępnionego mu sprzętu edukacyjnego poza miejsce prowadzenia zajęć.
 5. Usługodawca zapewnia nadzór metodyczny nad prowadzonymi Zajęciami.
 6. Zajęcia odbywają się w placówce Usługodawcy pod następującym adresem ul. Bojkowska 35a, 44-100 Gliwice.
 7. Usługodawca będzie uprawniony do odwołania Zajęć w sytuacji:
  – nie uzbierania się minimalnej ilości uczestników,
  – w przypadkach nagłych i nieprzewidzianych, takich jak: choroba, niedyspozycja osoby z kadry – przy braku możliwości zorganizowania zastępstwa,
  – przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i innych mediów, inne wypadki losowe,
  – w wyniku regulacji prawnych na które Usługodawca nie ma wpływu a jest zobowiązany do ich bezwarunkowego wykonania.
 8. W sytuacji odwołania Zajęć Usługodawca zaproponuje zmianę terminu Zajęć. W przypadku braku takiej możliwości z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jak również z powodu braku możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Zajęciach w innym terminie, opłata za Zajęcia zostanie zwrócona Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta.
 9. W przypadku: uporczywego naruszania przez Uczestnika zajęć zasad określonych w §8 pkt 3, Usługodawca zastrzega prawdo od usunięcia uczestnika z listy zajęć bez możliwości powrotu.
 10. W sytuacji, kiedy Klient zataił istotne informacje mające wpływ na uczestnictwo dziecka w zajęciach, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z zajęć, jeżeli informacje te są na tyle istotne, że mają znaczący wpływ na przebieg zajęć, bezpieczeństwo i komfort uczestników, jak również prowadzących i innych pracowników Usługodawcy.

§8 Prawa i obowiązki Klienta – Uczestnika 

 1. Uczestnik jest uprawniony do uczestniczenia w Zajęciach, których dotyczy Umowa.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na Zajęcia, których dotyczy Umowa, oraz punktualności.
 3. Uczestnik zobowiązany jest:
  • do zachowywania się w czasie zajęć w sposób kulturalny, zgodny z zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem godności innych uczestników zajęć, Usługodawcy, instruktorów. 
  • do przestrzegania regulaminu zajęć i poleceń osoby sprawującej nad nim pieczę.
  • do dbania o powierzony mu sprzęt.
 4. W przypadku uporczywego naruszania przez Uczestnika powyższych zasad podczas Zajęć, będzie on zobowiązany przez nauczyciela do opuszczenia zajęć, a o fakcie tym zostanie poinformowany Rodzic / Opiekun.
 5. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Uczestnika w mieniu Usługodawcy oraz szkody w mieniu i na osobie u innych Uczestników, u Usługodawcy, nauczycieli i innych pracowników Usługodawcy.
 6. Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie uprawnia do zmniejszenia opłaty.
 7. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zobowiązany jest stosować się do regulacji prawnych obowiązujących w danej chwili dotyczących sytuacji która występuje.

 ​

§9 Czas trwania Umowy, okres wypowiedzenia 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony.
 2. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy na następujących warunkach:
  a). rezygnacja w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia zajęć – zwrot 100% wpłaconej kwoty,
  b). rezygnacja w terminie od 14 dni do 3 dni przed datą rozpoczęcia zajęć – potrącenie w kwocie 100 zł, za wyjątkiem sytuacji udokumentowanej choroby lub pobytu w szpitalu.
  c). rezygnacja w terminie poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – potrącenie 100% kwoty, za wyjątkiem sytuacji udokumentowanej choroby lub pobytu w szpitalu.
 3. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w przypadku rażącego naruszania Umowy przez Usługodawcę.
 4. W przypadku brak uiszczenia przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta opłaty za Zajęcia zgodnie z §5 pkt 3 Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę zgodnie z warunkami w §9 pkt 2.
 5. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 6. a) uporczywego zachowania Uczestnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego podczas Zajęć oraz poza tymi zajęciami, na terenie placówki Usługodawcy,
  b) podjęcia przez Uczestnika zachowań bezprawnych podczas Zajęć oraz poza tymi zajęciami, na terenie placówki Usługodawcy.
  c) wystąpienie innych czynników wynikających bezpośrednio z obowiązujących w danym momencie regulacji prawnych.
 7. Oświadczenie Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o rozwiązaniu Umowy może nastąpić w formie elektronicznej – wiadomości e-mail przesłanej na adres Usługodawcy, tj. , bądź w formie pisemnego oświadczenia przesłanego  przesyłką poleconą na adres Usługodawcy, tj. ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory.
 8. Oświadczenie Usługodawcy o rozwiązaniu Umowy może nastąpić w formie elektronicznej – wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta podany przy zawieraniu Umowy, bądź w formie pisemnego oświadczenia przesłanego przesyłką poleconą na adres zamieszkania/adres korespondencyjny podany w trakcie zawierania Umowy.

§10 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bądź w jakiejkolwiek innej formie w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazującej na wolę odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w następujący sposób:
  a) poprzez przesłanie przesyłką poleconą na adres główny prowadzenia działalności przez Usługodawcę, tj. ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory,
  b) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kids@emt-systems.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarcza wysłanie oświadczenia w któryś z powyższych sposobów przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia Umowy.
 5. W sytuacji skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rzecz Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta opłat uiszczonych za uczestnictwo w Zajęciach grupowych. Zwrot opłat przez Usługodawcę nastąpi w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez niego oświadczenia Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwrot opłaty dokonanej przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta nastąpi na ten sam nr rachunku bankowego, z którego opłata ta została dokonana, chyba że Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta zażąda zwrotu opłaty w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Gdy wykonywanie usług przez Usługodawcę na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od takiej Umowy, wówczas w sytuacji skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta uiszczone przez niego opłaty w wysokości pomniejszonej o opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z Umową do momentu skorzystania z prawa odstąpienia.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji gdy skorzystanie z tego prawa nastąpi już po rozpoczęciu świadczenia usług przez Usługodawcę na podstawie zawartej Umowy, wówczas będzie on zobowiązany do zapłaty za te Zajęcia, które odbyły się do momentu skorzystania z powyższego prawa.
 9. W przypadku wysłania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy, wówczas Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi/Przedstawicielowi ustawowemu Klienta zwrotną wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta z prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

§11 Reklamacje i sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów 

 1. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma uprawnienie do składania reklamacji w sprawach dotyczących sposobu zawarcia Umowy z Usługodawcą, a także wykonywania tej Umowy przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: lub pisemnie na adres ul. Centralna 35/1, 44-240 Żory.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a). Oznaczenie Uczestnika oraz również ewentualnie jego Przedstawiciela ustawowego, jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią (imiona, nazwiska, adresy e-mail, adres zamieszkania/adres korespondencyjny);
  b). Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w formie w jakiej została ona złożona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma możliwość zwrócenia się o mediację lub rozstrzygniecie sporu z Usługodawcą, powstałego na tle realizacji Umowy, do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach. Wzór wniosku o rozpoznanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach pod adresem:
 6. Klient/Przedstawiciel ustawowy Klienta ma również możliwość zwrócenia się o rozpatrzenie sprawy sporu z Usługodawcą do właściwego Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów a także uzyskania pomocy w sporze z Usługodawcą we właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

§12 Ochrona danych osobowych 

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Przedstawicieli ustawowych Klientów określone są w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§13 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pod adresem:
 2. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od umieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dacie zawarcia tych Umów.
 4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta na przedstawienie mu informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta na trwałym nośniku w postaci załącznika w formacie pdf. do wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta/Przedstawiciela ustawowego Klienta przy zawieraniu Umowy. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków Stron, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym Ustawy o prawach konsumenta.

Załączniki:

1)       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

2)       Klauzula informacyjna.